Search
Close this search box.

ریگستان

نوشته‌های شهزاده سمرقندی

روح

وقتی
بعد از این همه خونریزی
باز هم قامت راست می کنی
از پله ها بالا و پایین می روی
ساعت ها سر پا می مانی
بعد از این همه خونریزی
زنده می مانی

به روح اعتقادت
می افزاید